Met onwillige honden…

 muzieksleutelblog, eerder verschenen op pijnackernootdorp.pvda.nl

Het College heeft mooie ambities en doelen geformuleerd in de eerste Visie op Cultuur. Cultuur is nodig om doelen te halen op bijvoorbeeld sociaal vlak, de levendigheid van de kernen en inrichting van de openbare ruimte. Maar de gemeente gaat deze doelen niet zelf halen: dat moet ‘het veld’ doen. Waar het mij aan doet denken is dat de wethouders  een componisten  van een muziekstuk zijn zonder rekening te houden met de uitvoerbaarheid van het stuk. Sterker nog: de dirigent van het orkest, in ons geval het Cultuurplatform, is bij ze op de koffie geweest en heeft aangegeven de muziek onmogelijk te kunnen laten klinken zoals het op papier bedacht is. Maar nee, het stuk wordt niet herschreven en de partituren komen ongewijzigd op de stander van de dirigent en muzikanten. De dirigent weet niet wat hij er mee moet. Hoe moet hij dan de maat en aanwijzingen aangeven aan de muzikanten? Hoe klinkt de uitvoering dan? Dan wordt de uitvoering een grote kakofonie. Mooie geschreven melodielijnen gaan verloren in lawaai. Publiek loopt weg. Muzikanten verliezen het plezier. De componist probeert het nog een keer: “ Ik verander niks, kom, dan verschuiven we ter plekke wel wat aan het arrangement. Ik kan wel wat tijdelijke muzikanten voor je invliegen van andere orkesten.” Maar tijdens de repetities zijn de vaste muzikanten vertrokken, omdat ze het niet meer vol kunnen houden.  De uitvoering moet afgeblazen worden wegens leegloop van het orkest…Dat willen we toch niet? Het is nog niet te laat met de Visie op Cultuur, de stemming is over twee weken. We kunnen de uitvoering nog redden. Ik hoop dat de uitnodiging van het culturele veld om er samen uit te komen opgepakt wordt. Zodat we van een schitterende uitvoering kunnen gaan genieten de komende jaren. Hieronder staat mijn spreektekst bij het debat donderdag 12 september over de Cultuurvisie. Ik hoop dat het nog niet te laat is en we de tijd die er nog is de komende weken kunnen gebruiken om een echte visie met draagvlak onder bevolking en verenigingen neer te zetten.

Voorzitter,

Alles wat je aandacht geeft groeit: door deze nota krijgt Cultuur voor het eerst als beleidsonderwerp een vaste plek en is het niet meer een ondergeschoven kindje in de onderste bureaula, maar staat het op de agenda en keert het terug op de agenda. Goed dat de nota er is , maar deze nota ‘Visie op Cultuur’ is als een net ontkiemd zaadje, wil het een grote stevige boom worden zullen we het stevig in de grond moeten zetten en het veel aandacht moeten blijven geven.

Er missen zaken en er zijn zaken onhelder.

Uit de nota is niet éénduidig op te maken hoe de gemeente Pijnacker-Nootdorp cultuur ziet. Er wordt wel uitgelegd wat het doel van de nota is, namelijk richting geven, maar waar naar toe? Ziet de gemeente cultuur alleen als waardevol voor het sociale domein? Hoe verhoudt zich dit met de Toekomstvisie?

De PvdA is blij met de aandacht voor de sociale waarde van cultuur en de aandacht voor de deelname van kwetsbare inwoners aan het culturele leven. Focus op alleen de sociale waarde is niet in lijn met de de Toekomstvisie. Hierin staat: wij willen een herkenbare gemeente zijn, met de dorpen als parels in het groen tussen de steden. Hier hoort bij: levendigheid binnen de kernen versterken. In de nota op de visie op cultuur staat dus ook genoemd: De inrichting van de openbare ruimte d.m.v. beeldende kunst en behoud van monumenten spelen bijvoorbeeld óók een rol. Maar dit wordt dan weer niet nader uitgewerkt in de doelen.

Daarnaast: Is het ook een integrale visie van de hele gemeente? Zijn de ambtenaren die bezig zijn met beleid op het gebied van recreatie, horeca, economie, citymarketing, ontwikkeling van nieuwe wijken en bedrijventerreinen, onderwijs, jeugdbeleid, sociaal beleid en kwaliteit van de openbare ruimte betrokken geweest bij het opstellen van deze visie? Wat is de visie bijvoorbeeld op cultureel ondernemerschap?

Behalve dat ons niet direct duidelijk wordt hoe de gemeente kunst en cultuur ziet voor de ruimtelijke en economische component, lijken ook de ambities niet realistisch te zijn.

De ambities zelf zijn  niet met het veld opgesteld maar zij zijn wel degenen die het uit moeten voeren, sterker nog: uit de inspraaknotities blijkt dat het veld negatief adviseert. Het zijn deze organisaties die het uitvoeren van deze visie tot een succes moeten maken: we zijn van ze afhankelijk, maar dat spreekt niet uit de nota.

De Ambities zij niet meetbaar geformuleerd. Hoe weet je dan dat je ze haalt? Hoe ga je dan hierover afspraken maken? Maak inzichtelijk: Hoe is de deelname vanuit de jeugd nu? In hoeverre is het cultureel aanbod nu zichtbaar, hoeveel activiteiten staan er nu op de evenenmentenkalender, hoeveel willen we straks vermeld zien. Immers nu staan er nog veel activiteiten niet op.

Doelstelling is kwetsbare inwoners te laten participeren. Maar hoe hoog is de participatiegraad aan culturele activiteiten van kwetsbare inwoners nu? Met welke stijging in deelname zijn we tevreden? De  waardering van culturele infrastructuur door de inwoners wordt nu nog niet gemeten: kan dan deze ook opgenomen worden in de leefbaarheidsmonitor, deze maakt daar nu nog geen deel van uit, er wordt alleen gevraagd naar de waardering van de kwaliteit van de voorzieningen in het algemeen.

Onduidelijk of ambities haalbaar zijn: want pas bij uitvoeringsstrategie in gaat de gemeente in gesprek met het veld.

De aangekondigde subsidiestop over twee jaar zal  voor diverse organisaties wellicht de doodsteek kunnen betekenen, ook andere, niet-culturele organisatie (zoals o.j.c. De Trucker) hebben te kennen gegeven dat hun dienstverlening ernstig in gevaar komt.

De gevolgen van de getroffen maatregelen zijn dus onvoldoende in beeld om verantwoord te kunnen beoordelen of deze verstandig zijn; Wij vinden het beter  om in dialoog met de betrokken organisaties te komen tot een goede aanpak van de te realiseren bezuinigingen en plannen voor de nabije toekomst;

De organisaties hebben aangegeven dat deze dialoog kan plaatsvinden tijdens een binnen ca. 6 weken te organiseren ontmoeting tussen de betrokken maatschappelijke organisaties en organisaties voor cultuur .

CONCLUSIE

Kortom Er ligt een visie voor met daarin vooral aandacht voor de sociale effecten van cultuurbeleid. Dit zijn  belangrijke doelstellingen, maar ook de economische en ruimtelijke component verdienen de aandacht als je de lijn van de Toekomstvisie doortrekt.

Pas dan is het fundament stevig genoeg: op alleen de sociale waarde bouwen is een te wankele basis.

De haalbaarheid van de gestelde doelen is onduidelijk. Deze zijn niet opgesteld in samenspraak met het veld en de doelen zijn niet meetbaar geformuleerd, de doelen worden hier onhelder van.

Bovendien lijkt het draagvlak bij degenen die de ambities van deze visie uit zullen moeten voeren te ontbreken. Iedereen weet: met onwillige honden is het slecht hazen vangen.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s